เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านธุรกิจครบวงจรปรัชญาของบริษัทคือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริการหลักๆ : ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การบัญชี การบัญชีภาษีอากร กฎหมายทางธุรกิจ บริหารงานบุคคล และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

บริการของเรา

        เนื่องจากความต้องการการจัดการทางการเงินที่ประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจของท่าน เป็นสิ่งสำคัญ บริษัท เจ พี การบัญชีและทีปรึกษา จำกัด ขอเสนอ บริการที่หลากหลาย เกี่ยวกับ การบัญชี และการบัญชีภาษีอากร ที่ทำให้ท่านมั่น ใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน / รายงานทางการเงินประจำปี, บัญชีรายจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน, จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม และอื่นๆ แต่ไม่รวมการเรียกคืนภาษีต่าง ๆ, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวางแผนภาษีและธุรกิจ, ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทางการบัญชี

บริการทำบัญชี

(Accounting)

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

(Financial Advisory)

ภาษีอากร

(Tax)

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการนำส่งประกันสังคม

(Social Security)

กฎหมาย

(Legal)

หนังสือพิมพ์ KPP

บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ

"บริษัทเรามุ่งมั่นความเป็นเลิศทางด้านบริการ บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี"

"Our company strives for excellence in the service On the basic of the accounting profession ethics"

สำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี​​

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และนำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้อง

สภาวิชาชีพบัญชี​​

สมาชิกสมาคมฯ ต้องได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งจะมีการเข้าตรวจสอบการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี