Our Projects

View the top-notch business projects developed by Equanto team for our clients!

อัพเดทอีกรอบ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง

ประกันสังคม เปิด 3 ทางเลือก ให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน สมัครจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40…

พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 ณ…

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง…