บริการของเรา 

01

บริการทำบัญชี (Accounting)

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายกำหนดไว้

จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื่อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่ายสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท

จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี

บันทึกข้อมูลและทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสมโดยใช้ซอฟแวร์ที่ยอมรับกันทั่วไป

จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนและถูกต้องได้แก่ ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

02

บริการภาษีอากร (Tax )

      เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี

การวางแผนภาษีเงินได้

การสอบทานทางภาษี

การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี

จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

จัดทำรายละเอียด เตรียมแนบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม)

03

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

  บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน การตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย

การควบรวมกิจการและการซื่อกิจการ

การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ

การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ

การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ

การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

04

บริการนำส่งประกันสังคมและยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

จัดทำและเตรียมแบบพร้อมนำส่งประกันสังคม

แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ ( สปส. 1-10)

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( สปส. 1-03)

แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก ( สปส. 1-03/1, สปส. 6-09)

ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

05

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ

การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ

การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ

การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร

06

กฎหมาย

ประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีอากร

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

กฎหมายแรงงาน

07

หนังสือพิมพ์รายวัน

      บริการลงโฆษณา ประกาศต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง เลิกห้าง เลิกบริษัท ควบบริษัท ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผล ย้ายที่ทำการ ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ฯลฯ