ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

มติธรรมดา - ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

หนังสือเชิญประชุมสามัญ การรับรองงบการเงิน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ

มติพิเศษ - ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ แก้ไขวัตถุประสงค์

ตัวอย่างวาระอื่น เช่น แก้ไขชื่อ, ข้อบังคับ, รอบบัญชี

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เพิ่มทุนบริษัทจำกัด

กรณีลดทุนบริษัทจำกัด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลดทุนบริษัทจำกัดๅ

ประกาศลดทุนบริษัทจำกัด

กรณีเลิกบริษัทจำกัด - ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ลงมติเลิกบริษัท

2. ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ

3. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติงบ ณ วันเลิก

4. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติการชำระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน

ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด